FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) अनुसार प्रकाशित २०७९ माघ १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको विवरण समावेश गरिएको !!

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) अनुसार प्रकाशित २०७९ माघ १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको विवरण समावेश गरिएको !!