News and Notices

ईञ्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी/ईञ्जिनियर सुचिकृत गर्ने सम्वन्धमा ।

यस गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भवनहरुको नक्सा पास प्रयोजनको लागि नक्सा डिजाईन तयार गरि यस नगरपालिका कार्यालयमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि "बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड-२०७२" अनुसार सूचिकृत

Pages