News & Events

योजना माग फारम

गैंडाकोट नगरपालिकाको आगामी वडा भेलामा वडा बाट माग भई आएका योजनाहरुलाई एकीकृत गरि योजना माग फारम ।