नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
25% (7 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
75% (21 votes)
Total votes: 28