प्रमुख प्रशाससकीय अधिकृतसरको विदाई कार्यक्रमको केहि झलकहरु